Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN AN BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Bệnh viện An Bình (Hạng