Ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng Bệnh viện

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Hướng đến người bệnh là hoạt động trọng tâm.
Công tác quản lý chất lượng tại bệnh viện được chú trọng hơn.
Đã khôi phục điều trị nội trú khoa Nhi.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI
-Cơ sở vật chất và Trang Thiết Bị Y tế và nguồn nhân lực còn thiếu nên ảnh hưởng đến công tác điều trị.
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Cải thiện cơ sở vật chất.
Đào tạo nguồn nhân lực.
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Phấn đấu xóa mức 2 các tiêu chí còn lại.
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Bệnh viện cam kết cải tiến những vẫn đề còn tồn tại để từng bước cải tiến chất lượng ngày một tốt hơn.