PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I.HÌNH ẢNH NHÂN SỰ TẬP THỂ KHOA

III.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số viên chức và người lao động: 28 người, trong đó:

  • Quyền điều hành – Phó trưởng phòng: Võ Thị Việt Thùy
  • Kế toán trưởng: Đinh Thị Mai Hiền
  • Tổ trưởng kế toán tổng hợp: Phạm Thị Oanh
  • Tổ trưởng các nguồn thu: Bùi Thị Chấm

–     Nhân viên khác: 24 người

VI.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC HOẠT ĐỘNG

Chức năng nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, sốliệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

CÁC HOẠT ĐỘNG :

 1. CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ:

            – Xây dựng dự toán thu, chi NSNN theo Luật Ngân sách Nhà nước và theo các văn bản hiện hành.

            – Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thông qua Hội nghị cán bộ viên chức để làm căn cứ quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu của bệnh viện.

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH:

Nguồn kinh phí hoạt động gồm các nguồn sau:

  • Nguồn thu từ viện phí và BHYT:

Bệnh viện sử dụng hóa đơn thu viện phí và BHYT do cơ quan thuế phát hành và thực hiện quyết toán hóa đơn theo quy định. Số thu được tổng hợp vào sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Bệnh viện áp dụng giá thu đối với người bệnh không có thẻ BHYT giá thu theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT và giá thu theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018 đối với người bệnh có thẻ BHYT.

Đối với các khoản chi từ nguồn thu viện phí và BHYT, ngoài khoản chi cho nghiệp vụ chuyên môn, bệnh viện sử dụng nguồn thu này để chi tăng lương tối thiểu theo lộ trình của Chính phủ, phụ cấp lương, chi cho công tác quản lý hành chính như văn phòng phẩm, xăng, dầu, điện, nước, thuê mướn, sửa chữa thường xuyên phục vụ cho hoạt động của đơn vị, chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ.

–    Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ: bao gồm các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhà thuốc GPP, cho thuê mặt bằng….đối với các hoạt động này bệnh viện xuất hóa đơn tài chính và nộp thuế TNDN theo quy định.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN MẶT:

Thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm quỹ, tồn quỹ tiền mặt cuối năm khớp số liệu với báo cáo tài chính.

4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO:

Thực hiện kiểm kê định kỳ vào ngày 31/7/2018 các kho thuốc, hóa chất, vật tư y tế, vật tư tiêu hao, vật tư – văn phòng phẩm….còn tồn tại các khoa/phòng. Đảm bảo số liệu kiểm kê khớp đúng với số liệu trên báo cáo quyết toán.

 5. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

– Thực hiện kiểm kê định kỳ vào ngày 31/7/2018.

– Phòng TCKT thực hiện hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ theo quy định.

6. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ:

– Bệnh viện có phần mềm quản lý và theo dõi công nợ chi tiết cho từng hóa đơn và từng nhà cung cấp.

 – Phòng TCKT theo dõi các khoản phải thu, phải trả và thực hiện đối chiếu công nợ với nhà cung cấp vào thời điểm 31 tháng 12 hàng năm và từng thời điểm theo yêu cầu của nhà cung cấp.

 7. CÔNG TÁC CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH:

 – Hàng tháng, kê khai nộp thuế đối với các hoạt động chịu thuế theo quy định của Nhà nước.

 – Thực hiện tính và nộp thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng có thu nhập trong đơn vị và các đối tượng hợp tác từ bên ngoài.

 – Hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo và quản lý hóa đơn, chứng từ.

8. CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH:

 – Thực hiện việc tự kiểm tra tài chính theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước”.

9. CÔNG TÁC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:

Thực hiện công khai dự toán, quyết toán thu chi ngân sách theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ”.

10. CÔNG TÁC CHI LƯƠNG, THU NHẬP TĂNG THÊM:

             –  Đảm bảo thực hiện chi tăng lương tối thiểu theo lộ trình của Chính phủ.

             – Về việc chi phụ cấp lương:

+ Chi phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Bệnh viện áp dụng theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

+ Chi phụ cấp trách nhiệm: Bệnh viện áp dụng theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công chức, viên chức.

+ Chi phụ cấp thường trực, phẫu thuật, thủ thuật: Bệnh viện áp dụng theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

+ Chi phụ cấp đặc thù nghề nghiệp: Bệnh viện áp dụng theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

            – Hàng tháng, chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động từ nguồn chênh lệch thu chi của bệnh viện.

11. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KHÁC:

– Trong năm 2018, phòng TCKT thực hiện triển khai công tác hạch toán kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC trên phần mềm kế toán của công ty Misa.

– Phối hợp, hướng dẫn các khoa/phòng thực hiện các thủ tục thanh toán theo đúng Luật Ngân sách và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

VII.THÀNH TÍCH NỔI BẬT

– Danh hiệu: tập thể lao động tiên tiến năm 2018.