PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

  1. Các hoạt động, thành tích nổi bật của Khoa:
    • Phòng HCQT đã cố gắng hoàn thành tốt các nhu cầu vật tư cần thiết cho các khoa, phòng phục vụ bệnh nhân.Quản lý tài sản luôn được chú trọng, nhiên liệu cấp theo km thông qua cơ số kỹ thuật của mỗi xe.Xây dựng định mức sử dụng tiết kiệm điện, nước, vật tư tiêu hao… cho bệnh viện.Các hoạt động khác như : Công tác văn thư ngày càng nâng cao chất lượng; công tác tu bổ, sửa chữa nhỏ đáp ứng được yêu cầu của các khoa, phòng bệnh.Trong nhiều năm qua phòng HCQT đã cố gắng không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kỹ  thuật nghiệp vụ, thực hiện tốt các chủ trương Nhà nước và bệnh viện đề ra; tham gia các phong trào hoạt động của Công đoàn – Đoàn thanh niên.Nhiều cá nhân của phòng được khen thưởng Chiến sĩ thi đua, lao động giỏi… Đó là nguồn động viên tinh thần cho tập thể nhân viên phòng HCQT.
  2. Chức năng của Phòng :

Chức năng:

  • Phòng Hành chánh quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chánh quản trị trong bệnh viện.
    • Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác HCQT của bệnh viện, xây dựng kế hoạch, dự toán định hướng phát triển bệnh viện.

Nhiệm vụ:

  • Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
    • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định vềquản lý tài chính.Đảm bào cung cấp vật dụng tiêu hao, văn phòng phẩm, đồng phục CBVC bệnh viện, đồ vải bệnh nhân… kip thời và đúng quy định.Tổ chức tốtcông tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, bảo mật, lưu trữ hồ sơ theo quy chế lưu trữ văn thư. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.Đảm bảo công tác phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện, các buổi họp hội giao ban, tiếp đón các đoàn khách đến làm việc tại bệnh viện.Quản lý và sửa chữa nhà cửa, kho hàng, vật tư thiết bị của bệnh viện; duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch.Quản lý tốttài sản và các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tácvà cấp cứu theo quy định; Quản lý nhiên liệu cung cấp theo km thông qua cơ số kỹ thuật của mỗi xe theo định mức.Đảm bảo cungcấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho hoạt động của bệnh viện. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo dưỡng hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, hệthống báo cháy.Xử lý vậnchuyển hệ thống xử lý chất thải bệnh viện theo đúng quy định.Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáogiám đốc bệnh viện.Giám sát các công trình xây dựng, cải tạo mở rộng, sửa chữa nâng cấp bệnh viện.Phối hợp vớicác khoa, phòng giữ gìn an ninh trật tư, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ tại bệnh viện.Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệtvà tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chốnglãng phí, tham ô.