PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I.HÌNH ẢNH NHÂN SỰ TẬP THỂ PHÒNG

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện An Bình là 03 cán bộ, trong đó:

 • Phụ trách Trưởng phòng: CN Điều dưỡng: Hoàng KC Trang
 • Phó phòng: CN Điều dưỡng: Trần Thành Phát
 • Nhân viên Hành chánh: Lý Thị Ngọc Yến

VI.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC HOẠT ĐỘNG

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

VII.THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 • Tập thể Lao động tiên tiến năm 2018
 • Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2016, 2017
 • Bằng khen của UBND TPHCM các năm 2016

X.HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA

Công tác kiểm tra giám sát :

Truyền thông giáo dục sức khỏe :

Thi kiểm tra tay nghề :

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Điều dưỡng năm 2018 :

Họp hội đồng người bệnh :

Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật Điều dưỡng định kỳ mỗi tháng :