THỜI GIAN KHÁM

KHU KHÁM BỆNH CẤP CỨU

KHU KHÁM BỆNH

KHU KHÁM THEO YÊU CẦU (DỊCH VỤ)

KHU KHÁM THEO YÊU CẦU (MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ)