GÓC TRI ÂN

Bài thơ bệnh nhân viết tặng

Thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hữu Hà

Thư cảm ơn của bà Bùi Minh Hiếu