BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

Danh mục giá kỹ thuật dịch vụ tương đương

Bảng giá tiền giường theo yêu cầu – điều chỉnh 15.12.2018

Phụ lục thông tư 39 thay thế thông tư 15

Thông báo điều chỉnh giá theo TT15-TT-BYT ngày 15.7.2018

Giá dịch vụ theo thông tư 02/2015